5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:

Ülkemizde AB uyum çalışmaları kapsamında 2003 yılında Türküye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen yasa ile Ülkemizde mali mevzuat sisteminde köklü değişiklikler olmuştur. Genel Yönetim kapsamındaki tüm kamu idareleri kapsayan Kanun kamu mali yönetiminin hem mali olan iş ve işlemlerini hem de mali olmayan iş ve işlemlerini düzenlemektedir. Kamu idarelerinde görevli olan üst yöneticisinden en alt kademedeki çalışana kadar tüm kamu personelini yakından ilgilendirmektedir. Daha önce mevzuatta olmayan pek çok yeni düzenleme ve uygulama Kanunla birlikte hayatımıza girmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” ve “Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.” ifadeleri ile kurumlar beşer yıllık olarak hazırlayacakları stratejik planları yanında yıllık amaç ve hedeflerin bütçe dağılımlarını gösteren ve yılı bütçesini oluşturan performans programlarını hazırlamak zorundadırlar.

Bu bağlamda süreçlerde görev alan tüm kamu personelinin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. Eğitim ile Kanun kapsamındaki iş ve işlemlerde görev alan tüm personele yapmış oldukları işlerde yeni kazanımlar katmak ve bilinç düzeyini arttırmak öncelikli amaçtır.

Eğitimin hedef kitlesi harcama süreçlerinde görev alan tüm kamu personelidir. Hiç ayrım yapmadan üst yöneticiden harcama yetkilisine ve gerçekleştirme görevlilerine kadar tüm personeldir.

 

Süre:

5 Gün – 40 Saat  /  3 Gün – 24 Saat (İki Alternatif)

Eğitimin Yöntemi:

Eğitim İçeriği sunumlar üzerinden anlatılacaktır.

Eğitimci aktif katılıma ortam hazırlayacaktır. Uygulama örnekleri anlatılacaktır.

Eğitime uygun salonun, yansıtıcının, ses düzeninin, tahtanın, tahta kalemi ve silginin hazır bulundurulması sağlanacaktır.

 

Eğitimin İçeriği:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi kapsamında Hesap Verme Sorumluluğu,
Mali Yönetimde Görev, Yetki ve Sorumluluklar,
Kamu Zararı,
Stratejik Planlama, Stratejik Planların Güncellenmesi ve Yenileme,
Performans Programlarının Hazırlanması,

Faaliyet Raporları,
Analitik Bütçe Sınıflandırması,
Stratejik Plan, Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçe İlişkisi,
Kamuda İyi Yönetişim İlkeleri,
İç Kontrol Mevzuatı ve Uygulama Örnekleri,
Eylem Planlarının Yenilenmesi,
Stratejik Planlama,

Taşınır ve Taşınmaz Mal İşlemleri,

 

Eğitimciler:

Murat KARASU (Mali Hizmetler Uzmanı)

Ayşe YILDIZ (Mali Hizmetler Uzmanı)